דמי הבראה משולמים לעובד החל מותק של שנה אחת במפעל באופן הבא : לאחר השלמת שנת עבודה - 5 ימי הבראה, מהשנה השנייה ועד השנה השלישית לעבודה במפעל - 6 ימי הבראה, מהשנה הרביעית ועד השנה העשירית לעבודה במפעל - 7 ימי הבראה, מהשנה האחת עשרה ועד השנה החמש עשרה לעבודה במפעל - 8 ימי הבראה, מהשנה השש עשרה ועד השנה התשע עשרה לעבודה במפעל - 9 ימי הבראה, מהשנה העשרים ואילך לעבודה במפעל - 10 ימי הבראה.

 לעובדים במשרה חלקית ישולמו ימי הבראה באופן יחסי לחלקיות המשרה. לדוגמא, עובד המועסק בחצי משרה הוא זכאי ל-2.5 ימי הבראה לאחר השלמת שנת עבודה ול-3 ימי הבראה מהשנה השנייה וכן הלאה.

 גובה תשלום דמי הבראה משתנה מעת לעת. תשלום יום הבראה החל מיולי 2014 לעובד במגזר הפרטי עומד על 378 ₪ ותשלום יום הבראה לעובד למגזר הציבורי עומד על 425 ₪ החל מיוני 2015.

דמי ההבראה צריכים להיות משולמים באחד מחודשי הקיץ, מחודש יוני ועד חודש ספטמבר אלא אם כן הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה.

עובד שלא השלים שנת עבודה במועד בו המעסיק משלם את דמי ההבראה זכאי לקבל את ההפרש בגין הסכום שלא שולם לו עבור חלק שנת העבודה הקודמת במועד התשלום הבא. לדוגמא עובד שהשלים חצי שנת עבודה במועד בו המעסיק משלם דמי הבראה זכאי לקבל תשלום דמי הבראה עבור שנה וחצי בשנה הבאה במועד בו המעסיק משלם דמי הבראה.

המעסיק יכול לשלם את סכום דמי ההבראה השנתי בפריסה חודשית ובלבד שסך הסכום שישולם אינו קטן מסך הסכום שחייב המעסיק לשלם בשנה.

דמי הבראה הינם הכנסה לכל דבר ועניין וחייבים בניכוי מיסים כדין. כלומר, ככל שמדרגת המס של העובד היא גבוהה יותר כך סכום הנטו של דמי ההבראה שהעובד יוכל להינות ממנו הוא נמוך יותר.

קיימים מקומות עבודה וענפים בהם קבועים תנאים טובים יותר לגבי דמי הבראה מכוח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה, לרבות לעניין כמות ימי הבראה.

 עובד לא נדרש להוכיח כי שהה בבית הבראה או השתתף בכל צורת נופש אחרת כתנאי לתשלום דמי הבראה. כלומר, תשלום דמי ההבראה אינו מותנה בהוכחה ליציאה לנופש בפועל והמעסיק חייב לשלם דמי הבראה ללא קשר לשאלה לאיזה צורך שימש הכסף את העובד.

למרות זאת, מעסיק יכול להוציא את העובדים לנופש על חשבון דמי הבראה וזאת בתנאי שהמעסיק הודיע לעובד על כך מראש (הודיע שהנופש הוא על חשבון דמי הבראה) והעובד הסכים לכך.

עובד יהיה זכאי לדמי הבראה אף לאחר סיומם של יחסי עובד ומעסיק, וזאת  לגבי תקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת עבודתו, אם לא קיבל את דמי ההבראה בעבור אותה תקופה במהלך עבודתו.

תשלום בעד ימי הבראה ששולמו לעובד במהלך השנתיים האחרונות לתקופת עבודתו יכול להיות שייזקף לחובת שנות עבודה קודמות (אם לא שולמו בהם דמי הבראה) ולא לתקופה של השנתיים האחרונות לפני סיום עבודתו.

ניתן לבחון הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד מעסיק בעל מספר עובדים גדול שאינו מקפיד לשלם לעובדיו דמי הבראה כדין, לרבות ביצוע תשלום חסר של דמי הבראה.

ככלל, במהלך תקופת העבודה ניתן לתבוע דמי הבראה עבור כל תקופת העסקה.

 

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו